معاون دانشجویی دانشگاه

نسرین امینی زاده - معاون دانشجویی دانشگاه

دکتر نسرین امینی زاده

دکتری تخصصی (PhD)

استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

aminizadehn@gmail.com

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۰۸

 

 

کارشناس دفتر معاونت دانشجویی

صغری شهبا

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۰