خدمات رفاهی دانشجویی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس مستقیم دفتر
۱ مریم ذبیحی نژاد سرپرست اداره خدمات رفاهی ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۲
۲ معصومه مرادپور کارشناس امور دانشجویی – امور خوابگاه ها ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۳
۳ جواد قاسمیان کارشناس امور تغذیه ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۶۰