معاون دانشجویی دانشگاه

 

 

 

نام ونام خانوادگی: دکتر نسرین امینی زاده

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی (ph.D)

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکیaminizadehn@gmail.com